Vattenförsörjning inom Tammstorps samfällighet

Inom Tammstorps samfällighets område finns 4 olika vattenförsörjningsalternativ

* Brunnsvatten från den gemensamma brunnen

* Renat sommarvatten från Långsjön

* Egna brunnar

* Bevattningsvatten från Långsjön


Brunnsvatten

Föreningen har en gemensam brunn för dricksvatten som ligger bakom fotbollsplanen. Brunnsvatten finns tillgängligt året runt genom en tappkran på pumphuset vid fotbollsplanen. Brunnsvattnet testas 1 – 2 gånger per år. Resultatet anslås på anslagstavlan vid pumphuset.


Sommarvatten från Långsjön.

Under sommaren distribuerar vi sommarvatten i ledningsnätet från Långsjön via pumphuset vid Långsjön mellan Killingholmsvägen och Dalsänkevägen. Före distribution renas vattnet.

Innan vattnet från Långsjön sätts på för säsongen renas tankarna. När vattensystemet är igång markeras det på pumphuset vid fotbollsplanen med skylten SJÖVATTNET PÅSATT.

När vattnet släpps på kloreras det under c: a 1 vecka. Efter det att kloreringen avslutats börjar vi ta vattenprover varje vecka. Resultaten anslås på anslagstavlan på pumphuset vid fotbollsplanen. Visar resultaten av proverna att vattnet inte är tjänligt som dricksvatten så stängs det omedelbart av och anslagsätts upp på alla anslagstavlor och hemsidan. Informationen mailas också ut till de som har anmält mailadress.

Distribution av dricksvatten via ledningsnätet stängs runt allhegonahelgen.

Även om vattnet i Långsjön räcker till vattning är det inte tillåtet att vattna från ledningsnätet då det påverkar kapaciteten av reningen, samt att vi enligt vattendom har ett begränsat uttag om 27 kubikmeter per dygn


Egen brunn

Ett antal fastighetsägare har egna brunnar. Egen brunn tar vatten från samma grundvatten som vi tar föreningens brunnsvatten och samma restriktioner gäller för egen brunns utnyttjande som för föreningens vatten i ledningsnätet. Alltså ingen vattning med eget brunnsvatten.

För mer info om egen brunn på Värmdö, se kommunens information.


Bevattningsvatten från Långsjön

Ett antal fastigheter har vattenledningar från Långsjön för bevattning. Det är helt privata ledningar som inte är Samfällighetens ansvar. Detta vatten är inte renat och bör därför inte drickas.

Det kan inträffa att vi även måste begränsa utnyttjandet av bevattning vid extrema förhållanden då vattennivån i Långsjön blir för lågt. Anslag om detta kommer då att sättas up på samtliga anslagstavlor och på föreningens hemsida, samt mailas ut.


Frågor om vattnet besvaras av Ivar Berg, Jonny Larsen, och Torsten Dittmer.

Denna hemsida är skapad i anySite