Ordningsregler

 

Regler för bryggplatserna vid Tammstorps sammfällighets bryggor
 

 • Hamnkaptenen fördelar tillgängliga bryggplatser. Fördelningen meddelas årligen senast den 20 april. Karta över tilldelade platser finns under flik "Båtplatser 2020"
   
 • Hamnkaptenen svarar för att bryggans underhåll samt att nedanstående ordningsregler efterföljs.
   
 • Hamnkaptenens anvisningar skall följas.
   
 • Föreningens avsikt är att vid behov förnya brygg- och bojkättingar enligt försäkringsbolagens rekommendationer. Det åligger emellertid var och en att kontrollera tilldelad plats och meddela eventuella brister hos bojkätting, förtöjning m.m.
   
 • Förtöjning, fendrar etc. skall överensstämma med försäkringsbolagens rekommendationer.
   
 • Om bryggdelägare efter anmodan inte åtgärdar bristfälliga förtöjningar och dylikt inom skälig tid, kan föreningen på båtägarens bekostnad införskaffa ifrågavarande material.
   
 • Var och en som skadar bryggan eller annans båt står ansvarig och skall omedelbart anmäla skadan till hamnkaptenen.
   
 • Samtliga båtar skall vara försäkrade. För mindre båtar gäller att de kan bli försäkrade i villa- hem- eller fritidshusförsäkringen efter anmälan till försäkringsbolaget.
   
 • Föreningen åtager sig icke något ansvar för båtar eller bryggor.
   
 • All utlåning eller uthyrning av båtplats måste godkännas av hamnkapten. Extern uthyrning är ej tillåten.
   
 • Gästplats får endast utnyttjas under kortare tid och är endast avsedda för gäster till boende i samfälligheten. Anmälan sker till hamnkapten.
   
 • All biltrafik är förbjuden på gångvägen ned till bryggan.
 • Parkeringsförbud gäller vid nedfarten till bryggorna.

 

Styrelsen

Denna hemsida är skapad i anySite